આવાસ યોજના Archive

મફતનો લાભ લેતા લોકો ચેતી જજો..! સરકારી આવાસ ભાડે આપ્યું તો ખેર નથી, ગુજરાતના મોટા શહેરમાં તંત્રે કરી લાલ આંખ

મફતનો લાભ લેતા લોકો ચેતી જજો..! સરકારી આવાસ ભાડે આપ્યું તો ખેર નથી, ગુજરાતના મોટા શહેરમાં તંત્રે કરી લાલ આંખ રાજકોટ મહાનગરપાલિકાના આવાસને ગેરકાયદેસર રીતે ભાડે આપનારા લોકો